بذرها

ردیف نام کالا
1 بذر خارمریم
2 بذر رازیانه
3 بذر زنیان
4 بذر شنبلیله
5 زیره سبز
6 زیره سیاه